insert history SET uid='0', kind='', param1='', param2='', param3='', param4='', param5='', param6='', param7='', param8='', param9='', param10='', param11='', param12='', param13='', param14='', param15=''